Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de copywriter van Feliz Cumbre en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij de copywriter met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.
 2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
  • Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de copywriter zijn vrijblijvend.
  • De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de copywriter of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van de copywriter van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
  • De copywriter mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de copywriter heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de copywriter zijn verstrekt.
 3. Wijziging/intrekking van opdrachten
  • Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is de copywriter gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn alsmede het honorarium.
  • Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. De copywriter stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.
  • Indien de copywriter voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
 4. Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
  • De copywriter is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
  • De copywriter zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De copywriter zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. De copywriter is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
  • Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft de copywriter het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De copywriter zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
  • Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te schrijven tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 5. Termijn en tijdstip van levering
  • De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De copywriter is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
  • Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De copywriter is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
  • De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending.
  • Levering van gegevens langs elektronische weg wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
 6. Honorarium en betaling
  • Het honorarium voor copywriting en andere werkzaamheden dan copywriting wordt op basis van een uurtarief of projectprijs in rekening gebracht. De copywriter kan tevens naast zijn honorarium ook de tevoren met de opdrachtgever overeengekomen verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
  • Alle bedragen worden vermeld exclusief btw.
  • De betalingstermijn is 14 dagen. Betaling dient binnen deze termijn te geschieden, tenzij anders overeengekomen. 
  • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.
  • De copywriter heeft het recht van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, en/of (aanvullende) zekerheid in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie, te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na schriftelijk verzoek daartoe een zekerheid als hiervoor bedoeld heeft gesteld, heeft de copywriter het recht zijn verplichtingen voor een door hem bepaalde termijn op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt de copywriter het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.
  • De copywriter heeft het recht betaling in gedeelten tijdens de uitvoering van de opdracht te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever in een dergelijk geval de betalingsverplichtingen volgens artikel 6.3 niet nakomt, heeft de copywriter het recht zijn verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt de copywriter het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.
  • Indien de opdrachtgever van oordeel is dat door de copywriter aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen de volgens artikel 6.3 geldende betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde, vervalt het recht van de opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.
 7. Reclames en geschillen
  • De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan de copywriter kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de copywriter te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
  • Indien de klacht gegrond is, zal de copywriter het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de copywriter redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
  • Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft geleverd.
 8. Aansprakelijkheid: vrijwaring
  • De copywriter is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de copywriter toerekenbare tekortkoming. De copywriter is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. btw van de desbetreffende opdracht.
  • De aansprakelijkheid van de copywriter is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 50.000 per gebeurtenis.
  • De beoordeling van de vraag of een te schrijven tekst bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever; de opdrachtgever zal de copywriter vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met letselschade voortvloeiende uit het gebruik van het geleverde.
  • De copywriter is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De copywriter is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
  • De opdrachtgever is verplicht de copywriter te vrijwaren voor alle aanspraken van derden waarin de copywriter geen aansprakelijkheid aanvaardt doch niettemin door derden wordt aangesproken.
 9. Ontbinding
  • De copywriter is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
  • Indien de copywriter door omstandigheden die niet voor zijn rekening komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft hij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop de copywriter geen invloed kan uitoefenen.
 10. Auteursrechten
  • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de copywriter het auteursrecht op door de copywriter vervaardigde teksten.
  • De opdrachtgever vrijwaart de copywriter tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 11. Toepasselijk recht
  • De overeenkomst tussen opdrachtgever en copywriter wordt beheerst door Nederlands recht.
  • Alle geschillen en vorderingen waaromtrent geen minnelijke schikking ex artikel 7 werd bereikt, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.